วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การเข้าถึงฐานข้อมูล (Connecting to Databases)

เมื่อสร้าง Driver เสร็จเรียบร้อย คุณสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ โดยการสร้าง Form การเชื่อมต่อ ดังตัวอย่าง
- การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและตรวจสอบข้อผิดพลาด (Jfconnectdb.java)
Output:
Component
Properties
JButton1
เปลี่ยนข้อความบนปุ่ม (Edit Text) : show DB
JButton2
เปลี่ยนข้อความบนปุ่ม (Edit Text) : บันทึก
JTextField1
เปลี่ยนข้อความบนปุ่ม (Edit Text) : ค่าว่าง
JTextField2
เปลี่ยนข้อความบนปุ่ม (Edit Text) :ค่าว่าง
JTextField3
เปลี่ยนข้อความบนปุ่ม (Edit Text) :ค่าว่าง
JLabel1
เปลี่ยนข้อความบนปุ่ม (Edit Text) :รหัส
JLabel2
เปลี่ยนข้อความบนปุ่ม (Edit Text) :ชื่อ
JLabel3
เปลี่ยนข้อความบนปุ่ม (Edit Text) :นามสกุล
JTextArea1
text: Message
Frame
title : Connect DB
Source Code:
package applicationann;
import java.sql.*;
public class JFconnectdb extends javax.swing.JFrame {
Statement stmt1;
Connection con;
/** Creates new form JFconnectdb */
public JFconnectdb() {
initComponents();
}
private void formWindowClosed(java.awt.event.WindowEvent evt) {
try{
con.close();
}catch(SQLException e){
}
// TODO add your handling code here:
}
private void formWindowOpened(java.awt.event.WindowEvent evt) {
try{
Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
}catch(ClassNotFoundException ex){
jTextArea1.setText(ex.getMessage());
}
try{
String url = "jdbc:odbc:testjava";
con = DriverManager.getConnection(url,"per_dep.mdb","");
stmt1 = con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,
ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);
}catch(SQLException e){
jTextArea1.setText("ConnectionError : " + e.getMessage());
//System.err.print(e.getMessage());
}// TODO add your handling code here:
// TODO add your handling code here:
}
private void jButton2MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
try{
stmt1.executeUpdate("update table1 set test2 = 'personal'");
}catch(SQLException e){
jTextArea2.setText("error on update : " + e.getMessage());
}
}
private void jButton1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
try{
String SQL = "select * from personal";
ResultSet rs = stmt1.executeQuery(SQL);
rs.first();
jTextField1.setText(rs.getString("id"));
jTextField2.setText(rs.getString("name"));
jTextField3.setText(rs.getString("last_name"));
jTextArea2.setText("execute SQL : " + rs.getString(1));
rs.close();
}catch(SQLException e){
jTextArea1.setText("execute SQL : " + e.getMessage());
System.err.print(e.getMessage());
}// TODO add your handling code here:
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น